QRA: Porovnání verzí

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádek 181: Řádek 181:
  
 
Posléze je pilot standardně navektorován zpět na základnu.
 
Posléze je pilot standardně navektorován zpět na základnu.
 +
[[Category:Vojenské postupy]]

Aktuální verze z 10. 8. 2016, 20:28

ORA - QUICK REACTION ALERT - Ostrá hotovost

Jedná se o celou plejádu zásahů proti letounu narušitele, či letounu, který je v nouzi. Je charakterizována přivedením letounu za všech meteorologických podmínek na diverzní letiště, nebo vyvedení z našeho prostoru zájmu. Za účelem střežení vzdušného prostoru na území členských zemí NATO vznikl tzv. společný pohotovostní a integrovaný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance (NATINADS). Do něj přispívají daty ze svých radarů i aktivními prvky obrany všechny evropské státy NATO dle svých možností. V Česku je do tohoto systému zařazena 211. taktická letka z Čáslavi, která přispívá celoroční hotovostí dvou nadzvukových strojů JAS-39 Gripen. V praxi létá hotovost nejčastěji k letounům, se kterými se nepodaří Řízení letového provozu navázat kontakt, nebo naruší zakázaný prostor.

VŠEOBECNĚ

Ve vzdušném prostoru České republiky bude zakročeno ve vzduchu proti letadlům, která: – létají v zakázaných či omezených prostorech; – neuposlechla pokynů stanoviště řízení letového provozu; – provádějí zakázanou činnost. Zakročování proti letadlu se používá pouze jako poslední možnost. Provádí-li se zakročování, omezuje se na zjištění identifikace letadla, pokud není třeba vrátit letadlo na jeho plánovanou trat’, směrovat je za hranice českého vzdušného prostoru, odvést je od zakázaného, omezeného nebo nebezpečného prostoru nebo je instruovat k přistání na určeném letišti. Cvičné zakročování proti civilnímu letadlu je zakázáno provádět.

MANÉVROVÁNÍ PRO VIZUÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE (VID)

Způsob manévrování zakročujícího letadla při zjišt’ování identifikace letadla - vizuálně- je následující:

Fáze I

Zakročující letadlo se přibližuje k letadlu narušiteli zezadu. Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročujícího letadla zpravidla zaujímá polohu vlevo, mírně nad a před letadlem narušitelem v prostoru výhledu pilota letadla narušitele zpočátku ve vzdálenosti ne menší než 300 m. Ostatní zúčastněná letadla musí být v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele, přednostněnad a za ním. Po srovnání rychlosti a zaujmutí polohy, je-li třeba, letadlo použije postup uvedený ve fázi II.

Fáze II

Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročující letadlo se opatrně přibližuje k letadlu narušiteli ve stejné hladinědo takové vzdálenosti, která je nezbytněnutná pro získání potřebných informací. Přitom musí dávdt pozor, aby posádku nebo cestující letadla narušitele nepolekal a mít stále na vědomí, že manévr, který zakročujícímu letadlu připadá normální, může být ze strany cestujícícha posádky civilního letadla považován za nebezpečný. Ostatní zúčastněná letadla zůstávají v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele. Po zjištění identifikace se zakročující letadlo vzdálí od letadla narušitele postupem uvedeným ve fázi III.

Fáze III

Vedoucí zakročujících letadel nebo zakročující letadlo se opatrněvzdálí od letadla narušitele mírnýmklesavým letem. Ostatní zúčastněná letadla zůstávají v dostatečné vzdálenosti od letadla narušitele a pak se připojí ke svému vedoucímu.

VEDENÍ LETADLA NARUŠITELE

Navigační vedení a příslušné informace musí být předány letadlu narušiteli radiotelefonicky, jestliže s ním může být navázáno rádiové spojení. Provádí-li se navigační vedení letadla narušitele, musí se dbát, aby letadlo nebylo vedeno do podmínek snížené viditelnosti, kde by let nemohl být proveden za VMC a aby manévry požadované zakročujícím letadlem nezvyšovaly již existující nebezpečí v případech, kdy letová schopnost letadla narušitele je snížena.

Ve vyjímečných případech, kdy je požadováno přistání letadla narušitele na přelétávaném území se musí dbát, aby:

a) určené letištěbylo vhodné pro bezpečné přistání daného typu letadla, zvláštěv případech, kdy letištěnení běžněpoužíváno pro provoz dopravních letadel, b) okolní terén byl rovněž vhodný pro let po okruhu,přiblížení a manévry pro nezdařené přiblížení, c) letadlo narušitel mělo dostatečnou zásobu pohonných hmot k doletu na letiště, d) jestliže letadlo narušitel je civilní dopravní letadlo, délka VPD určeného letištěpřistání byla ekvivalentní nejméně2 500 m na úrovni střední hladiny moře a únosnost dráhy vyhovovala danému typu letadla, e) je-li to možné, určené letištěbylo jedním z letišt’, o nichž jsou informace publikovány v Letecké informační příručce.

Je-li požadováno, aby civilní letadlo přistálo na neznámém letišti,je důležité poskytnout dostatečný čas k přípravě přistání, protože pouze velitel civilního letadla může posoudit bezpečnost přistání vzhledem k délce a současné hmotnosti letadla.

Je zvlášt’ důležité, aby všechny informace pro usnadnění bezpečného přiblížení a přistání byly předávány letadlu narušiteli radiotelefonicky.

ČINNOST LETADLA NARUŠITELE

Letadlo, proti kterému je zakročováno (letadlo narušitel) jiným letadlem musí okamžitě: a) řídit se pokyny předávanými zakročujícím letadlem, uposlechnout a odpovídat na vizuální návěsti v souladu s postupy uvedenými v příslušném předpisu, b) informovat příslušné stanoviště letových provozních služeb, je-li to možné, c) pokusit se navázat rádiové spojení se zakročujícím letadlem nebo s příslušným stanovištěm řídícím zakročování, pomocí všeobecného volání na tísňovém kmitočtu 121,5 MHz s udáním své identifikace a povahy letu, a jestliže spojení není navázáno, je-li to proveditelné, opakovat toto vysílání na tísňovém kmitočtu 243 MHz, d) je-li vybaveno odpovídačem sekundárního radaru nastavit mod a kod 7700, pokud neobdrží jiné instrukce od příslušného stanoviště letových provozních služeb.

Jestliže se instrukce, předané letadlu pomocí rádiového spojení z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuální návěsti, letadlo, proti kterému je zakročováno musí okamžitě žádat o vyjasnění a přitom se i nadále řídít vizuálními instrukcemi předávanými zakročujícím letadlem.

Jestliže se instrukce, předané letadlu pomocí rádiového spojení z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem prostřednictvím rádiového spojení s tímto letadlem, letadlo, proti kterému je zakročováno musí okamžitě žádat o vyjasnění a mezitím se i nadále řídit rádiovými instrukcemi předávanými zakročujícím letadlem.

RÁDIOVÉ SPOJENÍ MEZI STANOVIŠTĚM ŘÍDÍCÍM ZAKROČOVÁ NEBO ZAKROČUJÍCÍM LETADLEM A LETADLEM NARUŠITELEM

Dojde-li k zakročování, stanoviště řídící zakročování a zakročující letadlo:

a) se nejdříve pokusí navázat s letadlem narušitelem obousměrné spojení ve stejném jazyce na tísňovém kmitočtu 121,5 MHz, s použitím volacích značek “INTERCEPT CONTROL” (stanoviště řídící zakročování), “INTERCEPTOR” (volací značka), (zakročující letadlo) a “INTERCEPTED AIRCRAFT”(letadlo narušitel), podle vhodnosti, b) jestliže výše uvedeného není docíleno, pokusí se navázat obousměrné spojení s letadlem narušitelem na jiném kmitočtu, který může stanovit odpovědný orgán letových provozních služeb nebo navázat kontakt prostřednictvím příslušného stanoviště letových provozních služeb.

Jestliže se v průběhu zakročování podaří navázat obousměrné spojení, avšak korespondenci nelze provádět ve společném jazyce, musí být proveden pokus předat základní instrukce, jejich potvrzení a podstatné informace pomocí dvakrát vysílaných frází a výslovností uvedenou v dodatku A2, ust.3.1 (tabulka) předpisu L-2 M.

POUŽÍVÁNÍ ZBRANÍ

Poznámka: Článek 3 bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví uvádí: “Každý stát se musí vyhnout použití zbraní proti civilnímu letadlu za letu”. (Schváleno jednohlasně 25. zasedáním Valného shromáždění Mezinárodní organizace civilního letectví dne 10.5. 1984).

Použití střelby svítícími střelami pro upoutání pozornosti je nebezpečné, a proto se v ČR proti civilním letadlům nepoužívá, aby nebyly ohroženy životy osob na palubě letadla a bezpečnosti letadla.

SPOLUPRÁCE MEZI STANOVIŠTĚM ŘÍDÍCÍM ZAKROČOVÁNÍ A STANOVIŠTĚM LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB

Je důležité, aby mezi stanovištěm řídícím zakročování a příslušným stanovištěm letových provozních služeb byla udržována těsná spolupráce ve všech fázích zakročování proti letadlu, které je nebo by mohlo být civilním letadlem, aby stanoviště letových provozních služeb bylo plně informováno o průběhu a akcích požadovaných od letadla narušitele.

APLIKACE NA SÍTI VATSIM

Obecně na VATSIMu je provádění takových letů zakázáno všem pilotům, kteří nejsou členy virtuální organizace pro speciální operace (VATSIM Special Operations - VSO), která se ustavuje podobně, jako virtuální aerolinie, má však přesně definovaná pravidla a její ustanovení podléhá schválení viceprezidenta - VATSIM Vice President of Virtual Airlines and Special Operations. Podrobnosti lze nalést ve VATSIM Special Operations Policy dostupné přes http://www.vatsim.net/pilots/v-airlines/va-vasoapartners/ V českém prostředí je jedinou takovou organizací Czech Air Force virtual. Pro piloty CEFv platí, že proceduru QRA není možné svévolně provádět mimo určená cvičení (tedy svévolně nalétávat na civilní letouny) a bez koordinace s virtuálním řízením letového provozu. Pilot musí mít pro tuto proceduru také dostatečnou kvalifikaci.

Při skutečném hotovostním letu pilot komunikuje mimo standardní stanoviště vojenského ŘLP, také s naváděcím stanovištěm GCI (Ground Control Interceptor – naváděcí stanoviště pro přepad cíle). Na VATSIMu taková frekvence chybí, proto může být pro účel speciálního eventu nahrazena nějakou z dostupných frekvencí (např. Praha Info...), popřípadě pokud to dovolují podmínky i frekvencí Praha radar. Pokud je pro takový účel vyhrazena speciální frekvence, má volací znak "FLASHBACK", jedná-li se o letoun AWACS potom "MAGIC" nebo "NATO".

FÁZE HOTOVOSTNÍHO LETU S FRAZEOLOGIÍ NA SÍTI VATISM

Celý postup je přispůsobem prostředí VATSIMu, zejména v úvodní fázi a navazuje na postupy britské vRAF.

POHOTOVOST/STANDBY

Pohotovost představuje fázi, kdy je letoun připraven k okamžitému spouštění na hotovostní stojánce/úlu a pilot vyčkává na signál ke vzletu. Od vyhlášení tohoto signálu musí letouny vzlétnout do 15 minut. V případě, že není předem domluveno jací piloti drží hotovost a je online stanoviště CGI, pilot jej nejprve kontaktuje na frekvenci a oznámí typ letounu, pohotovostní dobu a jakékoliv další informace nutné pro aktivaci vašeho úkolu. Mělo by se jednat o jednoduchou zprávu v podobném formátu:

Flashback, 216, radio check

216, five by five, pass message,

216, is a type JAS-39 currently on Q Standby at Čáslav for 120 mikes available for tasking,

216 all copied have you state one, Q Standby

Od této chvíle piloti čekají připravení na frekvenci k signálu pro vzlet

HOTOVOST/LAUNCH

V této fázi návodčí zaznamená cíl a je vyhlášena hotovost pro připravené letouny.

216, Flashback,

Flashback, pass message,

216, Alfa scramble, comm lost, boeing 737, sqwaking 4356, heading 310, over Brno city

216, copy alfa scramble

Piloti spouští motory, přelaďují zpět na TWR a zahajují pojíždění na H/P, pro které není potřeba speciálního povolení.

Čáslav tower, 216 flight, taxiing from alert to holding point runway 31

216, Čáslav tower, taxi to holding point runway 31, ready for clearence?

Ready, 216

216, Runway in use 31, QNH 1008, runway is wet, line up approved, when airborne turn left heading 290° climb Flight Level 270

Line up 31, airborne left 290°, FL270, 216

216, you are cleared for take off, when airborne contact channel two approach

Tower, 216, cleared for take off

V případě špatných povětrnostních podmínek letouny startují ve 20 sekundovém odstupu, což zajistí bezkonfliktní rozestup 2 NM během stoupání do příslušné letové hladiny.

VEKTOROVÁNÍ/VECTORING

216 flight, passing 2000 ft

216, radar contact, left 190°, contact flashback channel six

Flashback, 216 at 250 for 190

216, continue on heading, climb 360, cleared BOOM

climb 360, cleared BOOM, 216

BOOM je jeden z používaných tzv. brevity kódů, které se používájí při navádění letounů a udává povolení k supersonickému letu. Od této chvíle není moc čas na dlouhé zprávy, proto navádění pokračuje tzv. BRA příkazy (Bearing, Range, Altitude).

216 target BRA 320,75,380

Copy 216

INDENTIFIKACE CÍLE/INERCEPTION

Flashback, 216, telly with target - pilot hlási vizuální identifikaci s cílem a přepíná odpovídač do módu STAND BY a zahajuje VID

Flashback, 216, target identify, B737, company Turkis Airways, FL380

V této fázi se pilot snaží zkontaktovat letoun na nouzové frekvenci. Ta bohužel na VATSIMu simulována není, proto pokud se jedná o cvičný let a jak narušitel tak hotovost jsou na stejné frekvenci, kontakt proběhne tam. V jiném případě se ho snaží kontaktovat na UNICOMu, nebo private chatu.

Unknown aircraft this is a Czech Air Force INTERCEPTOR, I have been instructed to intercept you. Please identify yourself and state your intentions.

Existuje ještě také kouzelná varující formulka:

Unknown aircraft this is a Czech Air Force INTERCEPTOR, I have been instructed to intercept you by government of Czech Repubic please identify yourself and state your intentions or I am authorised to shoot you down.

Pokud nedojde k navázání spojení, pilot většinou dostane příkaz monitorovat letoun a zařadit se do jeho stínu. Jedním z důvodů je také eliminace paniky na palubě, pakliže se jedná o civilní letoun. V této poloze je doprovozen na hranice vzdušného prostoru příslušného státu.

Celá procedura je ukončena vždy CGI frází:

216, Flashback, Alfa scramble terminated time 46, RTB. (RTB - retun to base)

Posléze je pilot standardně navektorován zpět na základnu.